Vedtægter

Bramsnæs FB

Vedtægter for

Bramsnæs Forenede Boldklubber


§1


Navn og hjemsted


Foreningen Bramsnæs Forenede Boldklubber har hjemsted i Bramsnæs Kommune.

Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil Union og Sjællands Boldspils Union i Danmarks Idræts Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Bramsnæs Idrætsforening og Kirke Sonnerup Gymnastik og Idrætsforening og er underlagt disse love og regler.


§2


Formål


Foreningens formål er at dyrke fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.


Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.


§3


Medlemskab


Som aktiv og passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver uanset alder.


Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbar til bestyrelsesarbejde.


§4


Indmeldelse


Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens formand/kasserer.


For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.


Indmeldelsen er bindende i mindst 12 måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.§5


Udmeldelse


Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand/kasserer og kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.


§6


Kontingent


Kontingentet fastsættes på en ordinær generalforsamling.


Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§7


Restancer


Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§8


Udelukkelse og eksklusion


Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.


Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.


En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§9


Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. 


Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance, dog har medlemmer under 16 år kun stemmeret via deres forældre/værge. Kontingentfrie medlemmer har også stemmeret (trænere og nuværende bestyrelsesmedlemmer).


Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsling via elektroniske medier (klubbens hjemmeside, Facebook eller Holdsport.dk),  med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.


Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal altid være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlings afholdelse.


Dagsorden, inkl. indkomne forslag og revideret regnskab udleveres til de tilstedeværende medlemmer på den ordinære generalforsamling.


En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.


§10


Dagsorden


Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


1.Valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse inkl. fastsættelse af kontingent.

5.Behandling af indkomne forslag.

6.Valg af formand (ulige år).

7.Valg af ungdomsformand (ulige år).

8.Valg af seniorformand (lige år).

9.Valg af kasserer (lige år)

10.Valg af bestyrelsesmedlem (lige år).

11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år).

12.Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).

13.Eventuelt.§11


Generalforsamlingens ledelse.


Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret, jævnført § 17 og §18.


Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jævnfør § 9


§12


Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling.


§13


Bestyrelse og valg heraf


Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.


Bestyrelsen består af en formand, en ungdomsformand, en senior formand, en kasserer, et bestyrelsesmedlem og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.


§14


Forretningsorden og tegningsret


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.


Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


Foreningen tegnes af formanden og kasserer.


Ved alle økonomiske dispositioner kræves kassererens underskrift. (vedtaget på generalforsamlingen d. 22.10.2008)


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.


Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.


§15


Regnskab


Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.


Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.

31. december til revisoren.


Driftsregnskab og status fremlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


Driftsregnskab og status udleveres på generalforsamlingen til de tilstedeværende medlemmer.


§16


Revision


På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.


Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.


Revisorformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.


Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§17


Vedtægtsændringer


Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§18


Foreningens opløsning


Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig ekstraordinær generalforsamling.


For at denne er beslutningsdygtig kræves mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.


Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 13. november 2017.