Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. 

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance, dog har medlemmer under 16 år kun stemmeret via deres forældre/værge. Kontingentfrie medlemmer har også stemmeret (trænere og nuværende bestyrelsesmedlemmer).

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsling via elektroniske medier (klubbens hjemmeside, Facebook eller Holdsport.dk), med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

 

Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal altid være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlings afholdelse.

 

Dagsorden, inkl. indkomne forslag og revideret regnskab udleveres til de tilstedeværende medlemmer på den ordinære generalforsamling.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse inkl. fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (ulige år).
 7. Valg af ungdomsformand (ulige år).
 8. Valg af seniorformand (lige år).
 9. Valg af kasserer (lige år)
 10. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år).
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år).
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).
 13. Eventuelt.